سئوال،سئوال،سئوال.

كرج ،سالهاي جنگ.كوچكی من،بعداز ظهر يكی از ماههای سال،طنين نعره گونه آژیر قرمز،همهمه مردم،فرياد و فرار،صدای سوت موشك،برخورد با زمين،...
بنگگگگگگگگگگگگگگگگگگ.....
انفجار.
لرزه، وحشت،فرياد،فرار فرار.شيشه های شكسته كف اتاق....
آژیر سفيد،سكوت،سئوال،اشک،آه، نگاه،
سئوال،سئوال،سئوال.

/ 2 نظر / 23 بازدید
ملکه رويا

سالهای جنگ ... کی قرار است پاک شود از ذهنمان اين خاطرات تلخ

پدرام بهروان

درود..........سالهای کودکی نسل ما همه در جنگ گذشت.و اين صحنه ها برای همه ی ما آشناست.ولی منظور تو از سوال چيست؟چرای جنگ ؟ عاقبت جانی ؟ يا چرا در نسل ما ؟چرا اقوام ما؟انقدر چرا هست که به نظر عجيب مياد نپرسيدن سوال و مطرح نکردن آن......بدرود......