امّا ولادت عیسی مسیح چنین بود ...

انجیل متی

(لوقا 1:2-7)

18)امّا ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با هم آیند، او را از روح القُدُس حامله یافتند. 

19)و او شوهرش یوسف چونکه مرد صالح بود و نخواست او را عبرت  نماید، پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند. 

20)امّا چون او در این چیزها تفکر می کرد، ناگاه فرشتۀ خداوند در خواب بر وی ظاهر شده ، گفت: « ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است، از روح القُدُس است 

21)و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امّت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید.» 

22)و این همه برای آن واقع شده تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود، تمام گردد 

23)«که اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است: خدا با ما.» 

24)پس چون یوسف از خواب بلند شد، چنانکه فرشتۀ خداوند بدو امر کرده بود، بعمل آورد و زن خویش را گرفت 

25)و تا پسر نخستین خود را نزایید، او را نشناخت؛ و او را عیسی نام نهاد. 

            و او را عیسی نام نهاد 

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
نوشين

ممنون که سر زدید! خوش باشيد

k2

سلام جناب حصاری متشکرم به من لطف نموديد و به کلبه مجازی من قدم رنجه فرموديد. از آشنايی با شما خوشوقتم.به اميد یه عالمه صعود

behnam

jaleb bod mokhlesim.payande bashi