لنگه کفش

ردپایی در برف،

روی یاری در مَه

لنگه کفشی در رَه

ردپایی در برف؛

جای یاری خالی

جای یادی باقی

***

همچو کوهی در دشت

همچو شعری بر لب

همچو برگی بر آب

همچو سنگی در باد

می روم تا آنسو

تا به آن بالاها

تا بیابم خود را

تا بیابم خود را

***

لنگه کفشی در ره

ردپایی در برف؛

جای یاری خالی

جای یادی باقی.

                                                    ردپایی در برف

۱۳۸۵/۷/۲۵                                                                                                                  

ایران-کرج                                                                                                                  

 />

/ 0 نظر / 9 بازدید