در دست اصلاحات ...

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ 0 نظر / 13 بازدید