من ، کوه ، تنهايی

دیده ها و ندیده ها،گفته ها و نگفته های تنهایی با کوه ،در کوه...

آذر 90
2 پست
مهر 90
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
4 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
3 پست
خرداد 86
6 پست
اسفند 85
13 پست
بهمن 85
10 پست
دی 85
11 پست
آذر 85
9 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
4 پست